O przyjęciu kandydata do wybranej przez niego klasy pierwszej decyduje suma punktów, której składnikami są:

1. Egzamin ósmoklasisty - max. 100 pkt.;
(wynik otrzymuje się mnożąc wynik przedstawiony na zaświadczeniu w procentach z języka polskiego i matematyki przez 0,35 natomiast z języka obcego nowożytnego mnożąc przez 0,3)

2. Punkty uzyskane za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego oraz z jednego przedmiotu w zależności od profilu klasy (1a - wos; 1b - biologia; 1c - geografia; 1d1 - fizyka; 1d2 - informatyka) - max. 72 pkt.;

Punktacja za oceny:
celujący- 18 pkt.,
bardzo dobry- 17 pkt.,
dobry- 14 pkt.,
dostateczny- 8 pkt,.
dopuszczający- 2 pkt.

3. Ukończenie szkoły z wyróżnieniem- 7 pkt.;

4. Inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły- max. 21 pkt., w szczególności:

Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, jest przyjmowany w pierwszej kolejności niezależnie od wyników punktowych rekrutacji.
- wykaz olimpiad przedmiotowych uprawniających do przyjmowania laureatów i finalistów tych olimpiad w pierwszej kolejności do szkół

Nabór do szkoły będzie odbywał się elektronicznie. Po zalogowaniu do systemu, wprowadzeniu danych personalnych, wskazaniu kolejności szkół i kierunków, w których chciałoby się kontynuować naukę, należy wygenerować wniosek i dostarczyć wraz z podpisami obydwojga rodziców (opiekunów prawnych) tylko do szkoły wybranej w pierwszej kolejności.

WYPEŁNIAJĄC PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE:

  1. Można kandydować do trzech szkół.
  2. W każdej z wybranych szkół uczeń może wybrać dowolną liczbę klas.
  3. Im więcej klas zostanie wskazanych we wniosku, tym bardziej wzrastają szanse dostania się do jednej z nich.
  4. Wypełniony wniosek należy złożyć w szkole, która na liście wyborów znalazła się jako pierwsza. Dane zostaną wpisane do systemu komputerowego z uwzględnieniem wszystkich wskazanych szkół.
  5. Bardzo ważne jest odpowiednie uszeregowanie swoich wyborów. Kolejność wpisywania poszczególnych klas do tabeli jest bardzo ważna. Na pierwszym miejscu musi znaleźć się ta klasa, o której uczeń najbardziej marzy. Komputer szukając dla kandydata miejsca w klasie będzie rozpatrywał kolejne propozycje według wskazanej przez ucznia kolejności, tak długo, aż znajdzie miejsce w którejś ze wskazanych klas. Wtedy uczeń zostanie automatycznie wpisany na listę przyjętych do tej klasy, a pozostałe klasy z listy nie będą już rozpatrywane.

Wniosek można również składać drogą elektroniczną, pod warunkiem, że rodzice (opiekunowie) posiadają podpis elektroniczny.