Ułatwienia dostępu

ul. Floriańska 24, 38-200 Jasło

 tel. + 48 134463570; fax: +48 13446-3488, sekretariat@2lojaslo.pl, dyrektor@2lojaslo.pl

O przyjęciu kandydata do wybranej przez niego klasy pierwszej decyduje suma punktów, której składnikami są:

1. Egzamin ósmoklasisty - max. 100 pkt.;
(wynik otrzymuje się mnożąc wynik przedstawiony na zaświadczeniu w procentach z języka polskiego i matematyki przez 0,35 natomiast z języka obcego nowożytnego mnożąc przez 0,3)

2. Punkty uzyskane za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego oraz z jednego przedmiotu w zależności od profilu klasy (1a - wos; 1b - biologia; 1c - biologia; 1d1 - fizyka; 1d2 - informatyka) - max. 72 pkt.;

Punktacja za oceny:
celujący- 18 pkt.,
bardzo dobry- 17 pkt.,
dobry- 14 pkt.,
dostateczny- 8 pkt,.
dopuszczający- 2 pkt.

3. Ukończenie szkoły z wyróżnieniem- 7 pkt.;

4. Inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły- max. 21 pkt., w szczególności:

Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, jest przyjmowany w pierwszej kolejności niezależnie od wyników punktowych rekrutacji.
- wykaz olimpiad przedmiotowych uprawniających do przyjmowania laureatów i finalistów tych olimpiad w pierwszej kolejności do szkół

Nabór do szkoły będzie odbywał się elektronicznie. Po zalogowaniu do systemu, wprowadzeniu danych personalnych, wskazaniu kolejności szkół i kierunków, w których chciałoby się kontynuować naukę, należy wygenerować wniosek i dostarczyć wraz z podpisami obydwojga rodziców (opiekunów prawnych) tylko do szkoły wybranej w pierwszej kolejności.

WYPEŁNIAJĄC PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE:

  1. Można kandydować do trzech szkół.
  2. W każdej z wybranych szkół uczeń może wybrać dowolną liczbę klas.
  3. Im więcej klas zostanie wskazanych we wniosku, tym bardziej wzrastają szanse dostania się do jednej z nich.
  4. Wypełniony wniosek należy złożyć w szkole, która na liście wyborów znalazła się jako pierwsza. Dane zostaną wpisane do systemu komputerowego z uwzględnieniem wszystkich wskazanych szkół.
  5. Bardzo ważne jest odpowiednie uszeregowanie swoich wyborów. Kolejność wpisywania poszczególnych klas do tabeli jest bardzo ważna. Na pierwszym miejscu musi znaleźć się ta klasa, o której uczeń najbardziej marzy. Komputer szukając dla kandydata miejsca w klasie będzie rozpatrywał kolejne propozycje według wskazanej przez ucznia kolejności, tak długo, aż znajdzie miejsce w którejś ze wskazanych klas. Wtedy uczeń zostanie automatycznie wpisany na listę przyjętych do tej klasy, a pozostałe klasy z listy nie będą już rozpatrywane.

Wniosek można również składać drogą elektroniczną, pod warunkiem, że rodzice (opiekunowie) posiadają podpis elektroniczny.

Szkola  Nauczyciele  Uczniowie  RodziceMatura

01 MEN 210  02 IBE 210  04 CKE 210  06 ORE 210  05 KOWEZiU 210

03 B Skok 210    ko 200a

II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle otrzymało dofinasowanie z przedsięwzięcia realizowanego przez Ministra Edukacji i Nauki
pn. „Poznaj Polskę”, które jest częścią Polskiego Ładu.  

MEiN logo    PolskiLad log    2LO jaslo logo    PoznajPolske logo