• Konkurs obejmuje prace poetyckie i prozatorskie o dowolnej tematyce.
  • Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu 1 utwór prozatorski, np. opowiadanie i maksimum 3 wiersze. Każdy tekst należy złożyć w trzech egzemplarzach.
  • Każdy utwór powinien być opatrzony kryptonimem. W załączonej, zamkniętej kopercie również opatrzonej kryptonimem należy podać: imię i nazwisko, klasę autora pracy.
  • Teksty należy złożyć organizatorom konkursu: Pani Małgorzacie Kłusek, Pani Bożenie Krzyżak lub Pani Elżbiecie Drozd.
  • Termin składania prac: 26.10.2020r.